Европейска седмица за безопасност и здраве при работа


Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2015 г., основно събитие от кампанията “Здравословни работни места – управлявай стреса!”, започна на 19 октомври. В цяла Европа ще се проведат събития за отбелязване на случая и привличане на вниманието върху стреса и психосоциалните рискове на работното място. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) и нейната мрежа от партньори си поставят за цел да накарат Европа да заговори за това, как с общи усилия можем да се справим с тези рискове.

Мрежата на ЕU-OSHA от национални фокусни точки организира многобройни събития в над 30 държави за популяризиране на посланията на кампанията. Темите обхващат стрес и психосоциални рискове във връзка с работното време, нов протокол за нагрубяването и тормоза, оценка на психосоциалните рискове в малки предприятия или връзката между институциите за безопасност и здраве при работа (БЗР), образователния сектор и предприятията при управлението на психосоциалните рискове. Конференции за представяне на дейностите, осъществени през двете години на кампанията, са планирани в Австрия, Белгия, Унгария, Испания и Швеция.

Официалните партньори на кампанията на ЕU-OSHA също планират някои дейности: така например Европейската мрежа за опасностите при работа (ЕWHN) ще проведе проява по закриването в Италия за обсъждане на опита и най-добрите практики от Италия и начините за превенция, оценка и отстраняване на рисковете на европейско равнище; немският доставчик В-А-D на услуги в областта на БЗР ще организира конференция относно оценката на риска от психично претоварване, докато Федерацията на европейските общества по ергономия (FEES) ще посвети своя Европейски ден на “ергономично управление на свързания с работата стрес”. Ударението ще бъде поставено върху работното място и по-конкретно върху оформление на работното място, оценки на риска и мерки за предотвратяване, както и върху въпроси на междуличностните отношения, като нагрубяване или тормоз.

Тази година Европейската седмица продължава с темата “Здравословни работни места – управлявай стреса!” и отделя внимание на два практически проблема: сексуален тормоз и насилие на трети страни, за които са изготвени две информационни графики. В първата се обяснява какво представлява сексуалният тормоз, броят на засегнатите работници и какви мерки могат да приложат предприятията за справяне с този проблем. Във втората е описано насилието на трети страни – най-широко разпространеният професионален риск за европейските предприятия, кого засяга най-много, изложените на риск професии и въздействието му върху работниците.

От своя страна, България отбеляза Европейската седмица чрез провеждане на Национална конференция “Здравословни работни места – управлявай стреса!”, която се състоя на 22 октомври 2015 г., в ” София Хотел Балкан”. За участие в конференцията бяха поканени представители на: министерства, ИА “Главна инспекция по труда”, Националния осигурителен институт, социалните партньори, предприятия, служби по трудова медицина и специалисти по безопасност и здраве при работа.

Конференцията бе насочена към подобряване на информираността, засилване ролята на превенцията и насърчаване на работодателите, работниците и служителите и други заинтересовани участници в трудовия процес да обединят своите усилия за подобряване на безопасността и здравето при работа, чрез представяне на добри практики в предприятията. Специалният фокус беше върху идентифицирането на рисковете, свързани със стреса и психосоциалните фактори на работното място, тяхната оценка и възможностите за управлението им.

Д-р Криста Седлачек, директор на ЕU-OSHA, пояснява: “Въпреки че насилието може да засегне всяко работно място и всеки работник, някои характеристики на работата повишават тези рискове. Работата в пряк контакт с клиенти, потребители или други лица извън организацията повишава риска от насилствени инциденти, известни още като “насилие на трети страни”. ESENER-2 показва, че необходимостта да се работи с трудни клиенти, пациенти, ученици е идентифицирана като най-широко разпространения рисков фактор във всички европейски предприятия (57,4 на сто).”

Други резултати от проучването ЕSENER-2 сочат, че 76 на сто от предприятията в ЕС-28 извършват редовни оценки на риска, като 90 процента от тях ги считат за полезен начин за управление на безопасността и здравето. Високите равнища на участие на работниците и служителите (без значение дали е официално, или неофициално) се оказват силен показател за добро качество на труда, включително качеството на управление на БЗР като цяло, и по-специално управлението на психосоциалния риск.

Скоро след Европейската седмица, на 3 и 4 ноември 2015 г., в Билбао, Испания, ще се проведе Среща на високо равнище за здравословни работни места 2015 г. Водещи европейски експерти и лица, вземащи решения, ще обсъдят крайните резултати от двегодишната кампания, стратегии и програми за управление на стреса и психосоциалните рискове на работното място, както и бъдещето на безопасността и здравето при работа в Европа. Събитието ще се проведе в памет на д-р Eusebio Rial Gonzalez, бивш началник на отдел “Превенция и изследвания” на ЕU-OSHA, и ще бъде обявена наградата на Eusebio Rial Gonzalez за иновации и практика в областта “Психология на здравето при работа”.

1. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) допринася за това Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността. Създадена от Европейския съюз през 1994 г. и със седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители от Европейската комисия, правителствата на държавите членки, организации на работодателите и служителите, както и водещи специалисти от всички държави членки на ЕС-28 и извън него.

2. “Здравословни работни места – управлявай стреса!” е децентрализирана кампания, открита за организации и отделни лица на местно, национално и европейско равнище. На национално равнище тя се координира от фокусните точки на ЕU-OSHA в повече от 30 европейски държави и се подкрепя от официални партньори на кампанията – общоевропейски и многонационални организации и медийни партньори на кампанията.

През 2014 и 2015 г. ЕU-OSHA провежда кампания за повишаване на осведомеността относно значението на управлението на стреса и психосоциалните рискове на работното място. Въпреки че справянето с психосоциалните рискове и стреса на работното място може да изглежда предизвикателство, тази кампания има за цел да докаже, че те могат да се преодолеят по същия логичен и систематичен начин, по който се преодолява всеки друг проблем, свързан с безопасността и здравето при работа. С оглед на това кампанията “Здравословни работни места” 2014-2015 г. има следните основни цели:
– да повиши осведомеността за нарастващия проблем със стреса на работното място и психосоциалните рискове;
– да предостави и насърчи употребата на прости, практични инструменти и насоки за управление на психосоциалните рискове и стреса на работното място;
– да подчертае положителното въздействие на управлението на психосоциалните рискове и стреса на работното място, в това число за бизнеса.

3. Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER) на EU-OSHA е всеобхватно проучване на начина, по който безопасността и здравето се управляват на работните места в Европа. Макар да са налице данни за трудови злополуки и влошено здраве чрез проучвания на работниците и системи за докладване, малко се знае за начина, по който рисковете за здравето и безопасността се управляват на практика. Чрез докладване относно нуждите на работодателите от подкрепа и експертни знания и определяйки какво може да насърчи или възпрепятства превенцията на риска, ESENER спомага за попълване на този пропуск в знанията. Първото издание на проучването беше проведено през 2009 г.

Във второто издание бяха събрани отговорите на почти 50 000 предприятия относно рисковете за управлението на здравето и безопасността при работа (БЗР) и рисковете на работното място със специален акцент върху участието на работниците и психосоциалните рискове. Данните от проучването могат да се намерят в онлайн табло.

Практическите проучвания за новото издание се проведоха през 2014 г., като обхванаха предприятия и от публичния, и от частния сектор в ЕС-28 плюс Албания, Исландия, Черна Гора, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Турция, Норвегия и Швейцария. За пръв път бяха включени предприятия от сферата на селското стопанство и рибарството, и микропредприятия с 5-10 служители. Респондентите отговаряха на въпроси относно основните рискови фактори в своите предприятия и докладваха за това, по какъв начин и защо ги управляват, както и относно идентифицирането на пречки за превенцията. Пълен преглед на доклада ще бъде наличен на английски език през 2016 г.

За контакти:

За информация свързана с проекта на международно ниво – прес офис на EU-OSHA – news@osha.europa.eu

За информация свързана с проекта на национално ниво – МТСП (Министерство на труда и социалната политика) – Дарина Конова – d.konova@mlsp.government.bg

/НП/

www.healthy-workplaces.eu

Източник: http://www.bta.bg/

Leave a comment