Нормативни документи


Закони

Закон за здравословните и безопасни условия на труд

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.)

 

Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V (ДВ, БР. 21 ОТ 2005 Г.)

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” – в сила от 29.01.2014 година

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 19 ОТ 2005 Г.) ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ В сила от 29.08.2004 г

Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ В сила от 22.08.2004 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ОТ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

 

Наредби

Наредба № 1 – Фонд Условия на труд

Наредба № 1 – Обследване на аварии в строителството

Наредба № 2 – Изисквания при строително-монтажна работа

Наредба № 3 – Безопасност на пътищата при строително-монтажна работа

Наредба № 3 – Длъжностно лице по БЗР

Наредба № 3 – Електрически уредби

Наредба № 3 – Използване на лични предпазни средства

Наредба № 3 – Механична обработка на метали

Наредба № 3 – Подаване и съхранение на Декларация по чл. 15

Наредба № 3 – Служби по трудова медицина

Наредба № 3 – Вибрации

Наредба № 3 – Задължителни медицински прегледи на работниците

Наредба № 4 – Биологични агенти

Наредба № 4 – Контрол на техниката за растителна защита

Наредба № 4 – Обучение на КУТ

Наредба № 5 – Механично обработване на дървесина

Наредба № 5 – Оценка на риска

Наредба № 5 – Срочно (временно) правоотношение

Наредба № 6 – Разрешения на непълнолетни

Наредба № 6 – Шум

Наредба № 7 – Оборудване на работното място

Наредба № 7 – Работа с видеодисплеи

Наредба № 8 – Микро-климат подземни рудници

Наредба № 8 – Въздушни компресорни инсталации

Наредба № 9 – Азбест

Наредба № 9 – Компютри и използването им от ученици

Наредба № 9 – Техническа експлоатация на електрически централи и мрежи

Наредба № 9 – ВиК

Наредба № 10 – Електро- и мотокари

Наредба № 11 – Безплатна храна

Наредба № 11 – Експлозивна атмосфера

Наредба № 11 – Изисквания за селскостопанските аптеки

Наредба № 11 – Стаи за лична хигиена

Наредба № 12 – БЗР при работа с автомобили

Наредба № 12 – БЗР при товаро-разтоварни работи

Наредба № 13 – Химични агенти при работа

Наредба № 15 – Физиологичен режим и почивки при работа

Наредба № 16 – Норми за ръчна работа с тежести

Наредба № 16-116 – Техническа експлоатация на електрообзавеждането

Наредба № 49 – Норми за осветление на работното място

Наредба РД-07-2 – Обучения по БЗР

Наредба РД 07-3 – Микроклимат

Наредба РД 07-8 – Знаци и сигнали за БЗР

Наредба РД 07-8 – Отчитане на трудови договори

Наредба за отчитане на трудовите злополуки

Наредба за повдигателните уредби

Наредба за работно и униформено облекло

Наредба за работното време в автомобилния транспорт

Наредба за съхранението на опасни хим. вещества и смеси

Наредба за задължителното застраховане срещу трудова злополука

Норми за физическото натоварване и ергономия