За стандарта


Доброволен стандарт „Приятелска работна среда – България®”

 

„Friendly Workplace Label“/Friendly Work Space”(FWS®) е швейцарска марка, доброволен стандарт, който се дава на фирми със значителни постижения в здравния мениджмънт и превенцията на здравето на работното място. Системата за прилагане на етикета е подчинена на философията за същността на здравето, а именно, че „Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг.“ (Дефиниция на Световната Здравна Организация от 1948 г.)

 

fwl

 

Здравето на човек е ресурс за ежедневието му, а не цел на живота. То е общо състояние на ума, тялото и духа и характеристика на взаимодействието между организма и средата, към която той трябва да се приспособи. Границите на променливостта и устойчивостта на човешкия организъм, в които се запазва качествената определеност на личността са индивидуални и техните свойства могат да бъдат повлияни от редица фактори с персонално въздействие. В този смисъл, за да бъде ефективен човек на работното си място, неговите ум, тяло и дух следва да бъдат от една страна в хармония помежду си и от друга – в хармония с целите на компанията. А процесът на целенасочено въздействие за осигуряване на ефективното функциониране на тази система в определено време и пространство чрез ефективно използване на всички налични ресурси на база на научно знание и обоснован анализ е процесът на управление на здравето на работното място или здравен мениджмънт. В този контекст Friendly Work Space (FWS®)(в превод „Приятелска работна среда”) е стандарт за покриване на определени критерии за управление и превенция на здравето на работното място. Те се осъществяват с адекватни специализирани познания и създават важни връзки с всички сфери на бизнес организацията – производствено планиране и контрол, производство, управление на качеството и управление на човешките ресурси.

В основата на швейцарския модел стоят 6 критерия за управление на здравето на работното място, които насочват пътя на една компания, насърчаваща здравето и предлагаща цялостна рамка за създаване на модерна система за управление на здравето на работното място. Тези критерии са взаимствани и адаптирани от качествените критерии на Европейската мрежа за насърчаване на здравето на работното място (www.enwhp.org), формулирани още през 1999 г.:

 

Първият критерий: “Управление на здравето на работното място и корпоративната политика”, описва основните предпоставки за успеха на процеса на УЗРМ: интеграцията на УЗРМ в съществуващите системи за управление и възприемането на УЗРМ като функция на управлението. Вторият критерий: “Аспекти на човешките ресурси и работна организация” продължава със здравните предпоставки и описание на ключовите аспекти от създаването на организационни структури, насърчаващи личността и здравето и структуриране на задачите. Третият критерий: “Планиране на процеса на управление на здравето на работното място”, се занимава със създаването на отдел и/или работна група за УЗРМ. Други ключови компоненти са установяването на целите и целевите групи и предоставяне на информация на всички служители чрез планираните дейности за УЗРМ.  Ролята на организацията спрямо персонала й и спрямо заинтересованите страни извън нея и разглеждането на природните ресурси, са описани в четвъртия критерий: “Корпоративна социална отговорност”. Управление на здравето на работното място се състои от мерки за работни места и позиции, разработени с мисъл да насърчат здравето и мерки за подпомагане на поведение, насърчаващо здравето.  То успява, когато тези мерки са взаимосвързани и системно планирани, изпълнени, оценени и подобрени и това е посланието на петия критерий: “Прилагане на процеса на управление на здравето на работното място”.  Въздействието на ефективното управление на здравето на работното място се вижда във вътрешните и външните параметри, които са оценени в краткосрочен, средно срочен и дългосрочен план – критерий шест: “Обща оценка на процеса на УЗРМ”.

Тези критерии са адаптирани за българските условия и бизнес конюнктура и съобразени с нашето законодателство в тази сфера от експерти на Българо-румънската търговско-промишлена палата в съвместна работа с швейцарските си колеги от Health Promotion Switzerland в рамките на проект „Здрави на работното място: трансфер на стандарти и практики за здравословна работна среда”, осъществен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество през 2014 и 2015 г. Доброволният стандарт „Приятелска работна среда – България®” ще бъде консултиран от експерти на БРТПП и ще бъде даван на организации на територията на България с одобрението на Health Promotion Switzerland.